Sfotografuj Śląsk i wygraj aparat Sony ZV-E10

0

Śląsk to duży, różnorodny region z bogatą tradycją. Zachwyca jego natura, krajobrazy, zabytki, ale też industrialne miasta i jego mieszkańcy. Uchwyć fotogeniczność i walory tego regionu w kadrze, a następnie zgłoś swoje zdjęcia w konkursie na Facebooku!

konkurs fotograficzny śląsk

fot. Przemysław Jędroska

Jak się zgłosić?

  1. Kliknij w ten link, który zaprowadzi Cię do posta konkursowego na profilu Cyfrowe.pl na Facebooku.
  2. Dodaj komentarz pod postem konkursowym.
  3. W komentarzu zamieść od 1 do 3 wykonanych przez siebie fotografii.
  4. Zjęcia muszą być wykonane przez CIEBIE na ŚLĄSKU i powinny przedstawiać jego krajobraz, architekturę, wydarzenia, itp. Interpretacja dowolna!
  5. Zdjęcia mogą być spójnym zestawem lub pojedyńczymi utworami.
  6. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 2 kwietnia 2024.

Co możesz wygrać?

Nagrodę główną w postaci aparatu Sony ZV-E10 przyzna jury pod przewodnictwem Przemka Jędroski, fotografa rodem z Katowic. Jury może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia, za które laureaci otrzymają nagrody niespodzianki. Zwycięskie zdjęcia zostaną wydrukowane i będą z dumą prezentowane we wnętrzu salonu Cyfrowe.pl w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 108.

Partnerem konkursu jest Sony Polska.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu pojawią na tej stronie oraz na Facebooku do 10.04.2024.

Sony ZV-E10

Aparat Sony ZV-E10 to najlepszy aparat do vlogowania wg prestiżowego plebiscytu EISA 2022/2023 oraz zdobywca TIPA World Award 2023 zaprojektowany specjalnie z myślą o twórcach internetowych, którzy chcą tworzyć treści zgodne z ich wizją. To narzędzie pozwalające na wszechstronną pracę z obrazem i dźwiękiem, które zagwarantuje znakomitą jakość obrazu nawet w trudnym oświetleniu. Umożliwia nagrywanie video w 4K i streamowanie! Apart wykorzystuje szybki, hybrydowy system AF z funkcją Eye AF, a ostrość ustawisz za pomocą dotykowego, obracanego ekranu.

Sony ZV-E10

Regulamin konkursu Fotogeniczny Śląsk

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin lub Regulamin Konkursu) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Kolorowy Śląsk” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Cyfrowe.pl Sp. z o.o., ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk, KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28, REGON: 220517299 (dalej: „Cyfrowe.pl”). Konkurs prowadzony będzie z wykorzystaniem portalu Facebook. Organizatorem Konkursu jest Cyfrowe.pl (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 09.03.2024 r. (od godziny publikacji informacji o konkursie) do 02.04.2024 r. (do godziny 23.59).

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
2. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
3. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
4. Wykonała Zadanie Konkursowe.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

III Zadanie konkursowe i nagrody

1. Zadanie Konkursowe (dalej Zadanie Konkursowe) polega na wykonaniu fotografii (minimum 1, maksimum 3) obrazujących Temat Główny Konkursu i przesłaniu ich za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na profilu Cyfrowe.pl na Facebooku. Fotografie mogą tworzyć spójny zestaw lub być osobnymi utworami.
2. Tematem głównym konkursu jest “Kolorowy Śląsk” (dalej Temat Główny Konkursu). Celem konkursu jest uchwycenie charakteru i duszy regionu.
3. Organizator wybierze 3 zdjęcia (jednego lub wielu autorów), wpisujące się w Temat Główny Konkursu. Wybór zwycięzcy zostanie dokonany przez wskazane przez Organizatora jury.
4. Nagrodą główną w Konkursie jest aparat Sony ZV-E10 (1 miejsce). Jury może nagrodzić więcej osób (2 i 3 miejsce, które otrzymają nagrody niespodzianki).
5. Warunkiem odbioru nagrody będzie wcześniejsze przesłanie na adres mailowy organizatora oryginalnego pliku umożliwiającego wydruk w jakości wystawienniczej.
6. Zwycięskie fotografie będą eksponowane w salonie Cyfrowe.pl w Katowicach.
7. Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie konkursowej https://www.cyfrowe.pl/lp/konkurs-fotogeniczny-slask.html oraz na profilu Cyfrowe.pl na Facebooku maksymalnie do 09.04.2024
8. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
a. Zdjęcia przesłane w ramach Zadania Konkursowego stanowią przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami majątkowymi (osobistymi i majątkowymi) do składanych zdjęć i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Niedopuszczalnie jest tworzenie i modyfikowanie obrazu za pomocą narzędzi AI, umieszczania na zdjęciu elementów, które nie znajdowały się oryginalnie w jego kompozycji.
b. jeżeli zdjęcia przesłane w ramach Zadania Konkursowego przedstawiały będą wizerunek osób, to będzie to wyłącznie wizerunek Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem oraz ewentualną dalszą ekspozycją i publicznym udostępnianiem zdjęć z wizerunkiem w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora. W przypadku, gdy zdjęcia przesłane w ramach Zadania Konkursowego zawierać będą wizerunki innych osób, Uczestnik oświadcza, że udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem oraz ewentualną dalszą ekspozycją i publicznym udostępnianiem zdjęć z takimi wizerunkami w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora,
c. Korzystanie przez Organizatora ze zdjęć przesłanych w ramach Zadania Konkursowego na potrzeby Konkursu oraz dalszej ich ekspozycji i publicznego udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora, nie zagrozi, ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, czy tajemnicy chronionej prawem.
8. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć przesłanych w ramach Zadania Konkursowego na potrzeby reklamy marki Cyfrowe.pl w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).
9. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorium licencji na korzystanie ze zdjęć przesłanych w ramach Zadania Konkursowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz – w przypadku wygrania konkursu – na potrzeby publicznej prezentacji zdjęć w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora. Licencja jest udzielona na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, re emitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w tym w sieci Internet). Licencja udzielona zostaje z chwilą opublikowania komentarza zawierającego zgłoszenie do konkursu pod postem konkursowym w serwisie Facebook.
10. Uczestnik zobowiązuje się do niewypowiadania licencji opisanej w ust. 11 niniejszego paragrafu oraz podjęcia wszelkich działań niezbędnych dla zachowania przez Cyfrowe.pl uprawnień opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu. W przypadku utraty lub ograniczenia praw Cyfrowe.pl w stosunku do zakresu opisanego w ust. 11 niniejszego paragrafu, Cyfrowe.pl uprawnione jest do zażądania od Uczestnika zwrotu przyznanej mu nagrody i żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
a. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
b. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
c. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
d. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż oferowane przez Cyfrowe.pl lub producentów sprzętu będącego w ofercie Cyfrowe.pl.

IV Dane osobowe

1. Każdy Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu (jeżeli zostanie podany) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
2. Po wyłonieniu zwycięzcy, Uczestnik uznany za zwycięzcę może być zobowiązany do podania dodatkowych danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania w związku z koniecznością przypisania i przekazania nagrody.
3. Organizator na potrzeby Konkursu przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z Konkursem.
4. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby konkursu jest Organizator konkursu: Cyfrowe.pl Sp. z o.o. , ul. Łostowicka 25A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Akcji promocyjnej jest:
● art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów konkursu
● art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.
5. Do prawnie uzasadnionych interesów Organizatora zaliczyć można prowadzenie marketingu polegającego na organizacji, przeprowadzeniu konkursu oraz umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, a także przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji dotyczących konkursu, czy też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Obowiązkiem prawnym ciążącym na Organizatorze może być realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania określonych danych osobowych może stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników innym podmiotom w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji dostarczenia nagrody, w szczególności podwykonawcom realizującym na jego rzecz usługi, włączając w to dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi specjalistyczne w zakresie transportu, usług montażu lub podłączeń sprzętu elektronicznego, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze.
9. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. 10. Uczestnikom przysługuje prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji.
12. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. V Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@cyfrowe.pl.

VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.cyfrowe.pl oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu, lub sądu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Podziel się.

O Autorze

Fotograf, redaktor, socjolog. Zadeklarowany wzrokowiec. Uwielbia pisać i robić zdjęcia. Pisanie o fotografii to "kumulacja", która sprawia, że jest szczęśliwa. Fotografuje już od 10 lat, głównie śluby, portrety i reportaże. Redaktorskie doświadczenie zdobywała m.in. w Wirtualnej Polsce. Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich i fotograficznych. W Cyfrowe.pl pełni rolę specjalisty ds. content marketingu. Odpowiada za całokształt bloga, redakcję i jej rozwój.

Zostaw komentarz

izmir escort