Regulamin konkursu fotograficznego #LepszaGwiazdka

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#LepszaGwiazdka” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Cyfrowe.pl Sp. z o.o., ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk, KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28, REGON: 220517299 (dalej: „Cyfrowe.pl”). Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram a pracy zgłoszone na konkurs mogą być prezentowane na blogu blog.cyfrowe.pl lub za pomocą portalu społecznościowego Facebook, na koncie Cyfrowe.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Cyfrowe.pl (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01.12.2020 r. (od godziny publikacji informacji o konkursie) do 24.12.2020 r. (do godziny 23.59).

 

II Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 2. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 3. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 4. wykonała Zadania Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

III Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na swoim profilu w portalu społecznościowym Instagram zdjęcia w świąteczno – zimowym klimacie. W konkursie bierze udział samo zdjęcie, nie oceniany jest jego opis. Zdjęcie musi być oznaczone hashtagiem #LepszaGwiazdka oraz musi być na nim oznaczone profil @Cyfrowe_pl.
 2. Każdy uczestnik może dodać jedno zdjęcie dziennie, przez 24 dni trwania konkursu. Łączna liczba zdjęć jednego uczestnika, które mogą wziąć udział w konkursie to 24.
 3. Dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie profilu @Cyfrowe_pl do obserwowanych.
 4. Każdego dnia między 2 a 25 grudnia 2020 r. Organizator wybierze jedno najładniejsze, najciekawsze lub najlepiej wpisujące się w tematykę konkursu zdjęcie. Wybrane zdjęcie zostanie opublikowane na profilu Cyfrowe.pl. Publikacja zdjęcia jest jednoznaczna z nominowaniem go do drugiej części konkursu. Każdego dnia oceniane będą tylko zdjęcia opublikowane poprzedniego dnia.
 5. W wypadku publikacji przez jednego Uczestnika więcej niż jednego zdjęcia lub w wypadku kilkukrotnej publikacji jednego zdjęcia – brane pod uwagę jest zdjęcie opublikowane najwcześniej.
 6. W drugiej części konkursu, spośród 24 wybranych zdjęć – po jednym nominowanym każdego dnia, wybrane zostanie jedno zdjęcie, którego autor otrzyma główną nagrodę. Zwycięzca zostanie ogłoszony 5 stycznia na profilu Cyfrowe.pl na Instagramie oraz poinformowany w wiadomości prywatnej.
 7. Główną nagrodą w konkursie jest aparat FujiFilm Instax Mini 11 w kolorze białym.
 8. Dodatkowa nagroda zostanie przyznana temu, spośród 24 nominowanych zdjęć, które otrzyma najwięcej polubień i komentarzy (polubienia i komentarze sumują się w stosunku 1 do 1, każdego użytkownika Instagrama brany będzie pod uwagę tylko jeden komentarz pod danym zdjęciem). Uwzględnione zostaną polubienia i komentarze, które pojawią się pod zdjęciem do 4 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. Zwycięzca zostanie ogłoszony 5 stycznia na profilu Cyfrowe.pl na Instagramie oraz poinformowany w wiadomości prywatnej.
 9. Nagrodą dodatkową w konkursie jest uchwty Smart Selfie Stick marki Pictar w kolorze smoky white.
 10. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanych prac i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Organizatorów z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
 11. Uczestnik akceptuje fakt, że Zdjęcia Konkursowe mogą zostać wykorzystane na oficjalnym profilu marki Cyfrowe.pl w social mediach i komunikacji mailowej oraz kreacjach na stronie internetowej i blogu w celu promocji Konkursu oraz działań bezpośrednio z nim związanych (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 2. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż oferowane przez Cyfrowe.pl lub producentów sprzętu będącego w ofercie Cyfrowe.pl.

 

IV Dane osobowe

 1. Po wyłonieniu zwycięzcy, uczestnik może być zobowiązany do podania swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, w tym dane na potrzeby realizacji wysyłki nagrody.
 2. Organizator konkursu na potrzeby tego konkursu przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w konkursie i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z konkursem.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby konkursu jest Organizator konkursu: Cyfrowe.pl Sp. z o.o. , ul. Łostowicka 25A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Akcji promocyjnej jest:
 • 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów konkursu
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.
 1. Do prawnie uzasadnionych interesów Organizatora zaliczyć można prowadzenie marketingu bezpośredniego polegającego na organizacji, przeprowadzeniu konkursu oraz umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, a także przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji dotyczących konkursu, czy też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Obowiązkiem prawnym ciążącym na Organizatorze może być realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania określonych danych osobowych może stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w konkursie.
 4. Organizator konkursu może udostępnić dane osobowe Uczestników innym podmiotom w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz realizacji dostarczenia nagrody, w szczególności podwykonawcom realizującym na jego rzecz usługi, włączając w to dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi specjalistyczne w zakresie transportu, usług montażu lub podłączeń sprzętu elektronicznego, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze.
 5. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nagrodą powiązaną z Akcją promocyjną oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
  sprostowania danych osobowych,
  żądania usunięcia danych osobowych,
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji.
 8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

V Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@cyfrowe.pl.

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://blog.cyfrowe.pl/regulamin-konkursu-fotograficznego-lepszagwiazdka/ oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

izmir escort