Regulamin konkursu “Wataha na tropie dobrych kadrów”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wataha na tropie dobrych kadrów” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Cyfrowe.pl Sp. z o.o., ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk, KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28, REGON: 220517299 (dalej: „Cyfrowe.pl”) oraz FAM – M. Gabryołek Spółka Jawna, Rdestowa 67, 81-577 Gdynia, KRS: 0000021141, NIP: 586-10-25-151, REGON: 190487003 (dalej: „FAM”). Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej a pracy zgłoszone na konkurs prezentowane będą na stronie bloga Cyfrowe.pl pod adresem https://blog.cyfrowe.pl/wataha-na-tropie/
 2. Organizatorem Konkursu jest Cyfrowe.pl oraz FAM (dalej „Organizatorzy”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzą Organizatorzy. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 25.09.2019 r. (od godziny publikacji informacji o konkursie) do 20.10.2019 r. (do godziny 23.59). 

 

 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 2. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorami, 3. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 4. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

 • 3 Zadanie konkursowe i nagrody
 1. Zadanie Konkursowe polega na przesłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej własnoręcznie zrobionego zdjęcia na adres konkurs@cyfrowe.pl. Tematyką konkursu jest zilustrowanie podróży, wakacji lub eksploracji ciekawych miejsc. Zdjęcie musi ilustrować tematykę konkursu. Do zdjęcia może być dołączony tytuł. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. 
 2. Organizator wybierze trzy najładniejsze i najlepiej ilustrujące tematykę konkursu zdjęcia i nagrodzi odpowiednio: I nagroda – plecak fotograficzny Jack Wolfskin ACS Photo Pack Pro oraz kupon na 300 zł do wykorzystania w Cyfrowe.pl; II nagroda – termos Thermo Bottle Grip 0,9 + statyw Manfrotto Element Traveller Small; III nagroda – pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak Raincover 30-40l + torba Peak Design Everyday Sling 5l. Kupon do wykorzystania w sklepie Cyfrowe stanowiący pierwszą nagrodę musi być wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od momentu przesłania nagrody. Wybór zdjęć zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową złożoną z 3 osób wskazanych przez Organizatorów.
 3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej (https://blog.cyfrowe.pl/wataha-na-tropie/) oraz poinformowani mailowo 22 października 2019 r. Warunkiem otrzymania nagrody jest poinformowanie Organizatorów w ciągu 30 dni o adresie na który mają zostać wysłane nagrody.
 4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Organizatorów z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. 
 5. Uczestnik akceptuje fakt, że Zdjęcie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Cyfrowe.pl lub Jack Wolfskin w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej licencji na korzystanie ze Zdjęcia Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od przesłania zdjęcia na adres konkurs@cyfrowe.pl w zakresie autorskich praw na korzystanie ze Zdjęcia Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego, wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie).
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 2. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż oferowane przez Cyfrowe.pl i Jack Wolfskin lub producentów sprzętu będącego w ofercie Cyfrowe.pl.

 

 • 4 Dane osobowe
 1. Po wyłonieniu zwycięzcy, uczestnik może być zobowiązany do podania swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, w tym dane na potrzeby realizacji wysyłki nagrody.
 2. Organizator konkursu na potrzeby tego konkursu przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w konkursie i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z konkursem.
 3. Administratorami danych osobowych udostępnionych na potrzeby konkursu są Organizatorzy konkursu: Cyfrowe.pl Sp. z o.o. , ul. Łostowicka 25A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28 oraz FAM – M. Gabryołek Spółka Jawna, ul. Rdestowa 67, 81-577 Gdynia, KRS: 0000021141, NIP: 586-10-25-151.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Akcji promocyjnej jest:
 5. art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów konkursu
 6. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorach.
 7. Do prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów zaliczyć można prowadzenie marketingu bezpośredniego polegającego na organizacji, przeprowadzeniu konkursu oraz umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, a także przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji dotyczących konkursu, czy też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Obowiązkiem prawnym ciążącym na Organizatorach może być realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania określonych danych osobowych może stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w konkursie.
 10. Organizatorzy konkursu mogą udostępnić dane osobowe Uczestników innym podmiotom w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz realizacji dostarczenia nagrody, w szczególności podwykonawcom realizującym na jego rzecz usługi, włączając w to dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi specjalistyczne w zakresie transportu, usług montażu lub podłączeń sprzętu elektronicznego, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze. 
 11. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nagrodą powiązaną z Akcją promocyjną oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo do:
      żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
      sprostowania danych osobowych,
      żądania usunięcia danych osobowych,
      ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów Organizatorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji.
 14. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 • 5 Tryb składania reklamacji
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby jednego z Organizatorów najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@cyfrowe.pl.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://blog.cyfrowe.pl/regulamin-konkursu-wataha-na-tropie/ oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

izmir escort